กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชรพร กะลาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิตยา ไสยะกิจ
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สม
ครู คศ.2