กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิตยา ไสยะกิจ
ครู คศ.3

นางสาวพัชรพร กะลาม
ครู คศ.1