กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัมพร จิตรนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางพิมพ์วรี สิงห์น้อย
ครู คศ.3