กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิภารัตน์ พรมสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคุณากร ภะวะพินิจ
ครู คศ.3