กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิภารัตน์ สอชัยสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางคุณากร ภะวะพินิจ
ครู คศ.3