ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา       เมื่อปี พ.ศ. 2537 นายเบญจกูล  ศิริพรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาในขณะนั้น ได้แต่งตั้ง นายสมัย  ศิลป์ประกอบ ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา ประสานงานดำเนินการขออนุญาตตั้ง     โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลสำโรง จำนวน 55 ไร่ 3 งาน 83.7 ตารางวา และเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโดยยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา” โดยมีนายสมัย  ศิลป์ประกอบ เป็นครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการตามลำดับ ต่อมา พ.ศ. 2547 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยามี นายสุนันท์  พรมดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยามี นายวาสนา  ไชยศึก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา นายมนตรี  ถ้ำหิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.256  ซึ่งมีนโยบายจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมด้านคุณธรรม ด้านวิชาการ และดนตรี กีฬา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ปัจจุบันมี นายกนก  บุตรวงษ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ซึ่งมีนโยบายมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้งและอาณาเขต 
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  ถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่  ตำบลสำโรง  
อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  40190
ทิศเหนือ                  ติดกับ  ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้                      ติดกับ  ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันออก            ติดกับ  ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก              ติดกับ  ถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่