กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษบา วิเศษศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ สิงห์สุ
พนักงานราชการ