กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษบา วิเศษศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ