กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษบา วิเศษศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ สิงห์สุ
พนักงานราชการ