วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                                                              วิสัยทัศน์
         
                   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ควบคู่ค่านิยมหลักของไทย  ก้าวไกลด้านกีฬา  ล้ำหน้าเทคโนโลยี  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป็นพลโลก ภายในปี 2562
 

              ฟันเฟือง  หมายถึง ความเจริญทางเทคโนโลยี สามัคคี กลมเกลียว
คบเพลิง  หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า
     
กงเกวียน  หมายถึง หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

.ก.

คติพจน์

“สุวิชานํ  ภโวโหติ”

คุณธรรมแห่งความสำเร็จ

ตั้งใจศึกษา บูชาคุณครู  เชิดชูสถาบัน”

 

ปรัชญาโรงเรียน

“ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

สีประจำโรงเรียน

สีแสด และ สีน้ำเงิน 
   
   สีแสด    หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ต่อสู้ 
 สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น ความเป็นปึกแผ่น