ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25
บุคลากร   จำนวน  24  คน
ลูกจ้างประจำ   จำนวน  1  คน
ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  1  คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  147  คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  130  คน
รวมทั้งหมด                       จำนวน  277  คน