กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรางคณา อ่อนฤาชา
ครู คศ.3

นายปรีชา สุทธิราวุธ
ครู คศ.3