กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์
ครู คศ.3

นางสุรางคณา อ่อนฤาชา
ครู คศ.3

นายปรีชา สุทธิราวุธ
ครู คศ.3