ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิตพล ปะนันตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :