ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :