กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ สร้างนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสถิตย์ บุญเทียม
ครู คศ.3