กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ สร้างนอก
ครู คศ.3

นายสถิตย์ บุญเทียม
ครู คศ.3

นายศุภกรณ์ สนิทท้าว
ครูอัตราจ้าง