กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา คำภาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา ทองแม้น
ครู คศ.3