กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา คำภาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเสมอ ประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางชลธิชา ทองแม้น
ครู คศ.3

นางสาวจีราภรณ์ กุลโชติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุรีพร กัณหา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์