กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา คำภาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา ทองแม้น
ครู คศ.3

นางสาวชลริษา อาษานอก