กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา คำภาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา ทองแม้น
ครู คศ.3

นางสาวจีราภรณ์ กุลโชติ
นักศึกษาปฏิบัติการสอน

นางสาวสุรีพร กัณหา
นักศึกษาปฏิบัติการสอน