กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา ไสยะกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 "สุดยอดคว้ารางวัล" ระดับประเทศ
2 เรียงความชนะเลิศระดับประเทศในหัวข้อ
3 ร่วมบรรยายพิเศษ
4 ครูนิตยา ไสยะกิจ ฝึกซ้อมนักเรียน‪#‎คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์‬
5 นางสาวนิตยา ไสยะกิจ ครู คศ.3 และนางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สม ครู คศ.1 กลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับจังหวัด