คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงจันทร์ ดวงเข็ม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย หลินศรี
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ ศิริวัจนพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด นามลิวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศชัย สกลหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมูลทรัพย์ แก้วพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สิทธิเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำศรี ขำผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร ป้อมมาตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล สายสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำจันทร์ สมอหมอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิญญา แสงหาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ บุญเทียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขนุการ