คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด นามลิวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมูลทรัพย์ แก้วพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0935597716
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ บุญเทียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0878528545
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศชัย สกลหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0910646761
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย หลินศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0815720238
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สิทธิเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0958494692
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล สายสุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862370920
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0944704350