พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

         1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเพียงพอในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
       2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของไทย
       3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
เป็นพลโลก

 

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มีทักษะและความสามารถทางการกีฬา
  2. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้   การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนา สนับสนุนระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ค่านิยม 
มีสัมมาคาราวะ  ศิลปะเป็นเลิศ


วัฒนธรรมองค์กร 
มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


สมรรถนะหลักของโรงเรียน  

          1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
        2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและบริบทสังคมโลก
        3. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศคำขวัญโรงเรียน

เรียนดี   กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม   นำเทคโนโลยี