กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรชยา ปุ่มสีดา