ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤษภาคม 2566
โครงการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,10:53   อ่าน 22 ครั้ง