พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี   กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม   นำเทคโนโลยี