วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาฟันเฟือง  หมายถึง ความเจริญทางเทคโนโลยี สามัคคี กลมเกลียว
คบเพลิง  หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า
กงเกวียน  หมายถึง หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

.ก.

คติพจน์

“สุวิชานํ  ภโวโหติ”

คุณธรรมแห่งความสำเร็จ

ตั้งใจศึกษา บูชาคุณครู  เชิดชูสถาบัน”

 

ปรัชญาโรงเรียน

“ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

สีประจำโรงเรียน

สีแสด และ สีน้ำเงิน 
สีแสด  หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ต่อสู้ 
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น ความเป็นปึกแผ่น